Samarbetspartners

  • Landstinget i Blekinge
  • Arbetsförmedlingen
  • Försäkringskassan
  • Karlskrona kommun
  • Karlshamns kommun
  • Olofströms kommun
  • Sölvesborgs kommun
  • Ronneby kommun

 

Samordningsförbundet i Blekinge Län

 

Samordningsförbundet i Blekinge län bildades den 27 november 2006. Medlemmar är Karlshamns kommun, Karlskrona kommun, Ronneby kommun, Olofströms kommun, Sölvesborgs kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget. Förbundet är en fristående juridisk person som är bildat enligt Lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (2003:1210). Kommunallagen och lagen om kommunal redovisning gäller i tillämpliga delar för verksamheten. 

 

Övergripande mål, syfte och centrala begrepp                                                      

Det övergripande målet med finansiell  samordning inom rehabiliteringsområdet är att samhällets resurser används optimalt till nytta för både den enskilde medborgaren och samhället. Syftet med finansiell samordning är att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete samt underlätta en effektiv resursanvändning.

 

Centrala begrepp är rehabilitering och samordning. Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för åtgärder av medicinsk, social, psykologisk och arbetslivsinriktad karaktär som syftar till att individen ska återfå sin funktionsförmåga och kunna leva ett normalt liv.

 

De insatser som ska samordnas ligger inom de samverkande parternas ansvarsområde och syftar till att återställa eller öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga. Insatserna ska bygga på metodik och förhållningssätt som underlättar för individen att aktivt medverka och själv i möjlig utsträckning ta ansvar för insatserna. Samordningen fråntar inte någon av parterna den egna myndighetens ordinarie uppdrag.

 

Huvuddelen av de aktiviteter som finansieras ska avse insatser till individer. Även utvecklingsinsatser kan finansieras t ex utbildningar och konferenser

 

Samordningsförbundets uppgifter                                                                           

Samordningsförbundet har till uppgift att:

·        besluta om mål och riktlinjer                                   

·        stödja samverkan mellan parterna                           

·        finansiera insatser för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser

·        besluta hur tillgängliga medel för finansiell samverkan skall användas

·        ansvara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna

·        ansvara för upprättande av budget och årsredovisning                                                                                    

Målgrupper                                                                                                              

Efter inledande diskussioner i de lokala finsamgrupperna i Karlshamn, Karlskrona, Olofström och Sölvesborg prioriteras följande målgrupper som angelägna för gemensamma insatser genom Samordningsförbundet:

·        Unga vuxna som står utanför arbetsmarknaden, riskerar arbetslöshet         

         eller är sjukskrivna      

·        Personer med psykosocial problematik

·        Personer som pga funktionshinder eller andra orsaker har svårt att etablera sig på

         arbetsmarknaden.

 

Unga personer med behov av gemensamma insatser ges högsta prioritet.                                                                 

Inriktning i samverkansarbetet                                                        

Huvudinriktningen är att samordningsförbundet ska finansiera insatser som är begränsade i tiden, maximalt 3 år. Därefter kan, efter framställning, ett nytt ställningstagande göras. Insatser som efter utvärdering konstateras vara bra förutsätts i fortsättningen drivas av någon eller några av medlemmarna inom ramen för ordinarie verksamhet. För att kunna bedöma insatserna kontinuerligt ska uppföljning i form av verksamhetsberättelse med resultatredovisning göras årligen.

 

Verksamheten ska innebära ett nytt sätt att arbeta/samarbeta – inte mer av redan befintlig verksamhet. Finsam är en möjlighet att se bortom enskilda aktörers uppdrag, mål och begränsningar för att istället utgå från den enskilde individens behov och ett gemensamt samhällsperspektiv. Utgångspunkten bör vara att bygga insatser på människors egen styrka och ge dem verktyg att själva kunna hantera sin situation.  

 

Regelhinder som upptäcks genom finsamsamarbetet ska rapporteras till berörda huvudmän/uppdragsgivare. Alla insatser ska anpassas till både kvinnors och mäns förutsättningar.  

 

Organisation                                                                                                            

Samordningsförbundet leds av en styrelse. I den har respektive medlemskommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget en ledamot och en ersättare

vardera. Styrelsen består av 8 ledamöter. Ledamöterna har utsetts av kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Styrelsen väljer ordförande och vice ordförande.

 

En beredningsgrupp som består av en tjänsteman från varje medlem har etablerats 2008. Den har till uppgift att bedöma aktuella projekt och lämna förslag för beslut.

 

Den löpande verksamheten leds av förbundschef Peter Ratcovich. För beskrivning av styrelsens sammansättning se under fliken för verksamhet/undermeny styrelse.

 

 

 

http://finsam-blekinge.se/index.php?page=3
© Samordningsförbundet i Blekinge län, 2009-2010