Samarbetspartners

 • Landstinget i Blekinge
 • Arbetsförmedlingen
 • Försäkringskassan
 • Karlskrona kommun
 • Karlshamns kommun
 • Olofströms kommun
 • Sölvesborgs kommun
 • Ronneby kommun

Konsultationsteam

Syftet med konsultationsteam

Samtliga myndigheter har i sina formella uppdrag att samverka med andra aktörer. Dock ser vi alltför ofta att samverkan kring individer endast sträcker sig till att myndigheter remiterar klienter mellan sig istället för att gemensamt finna alternativa nya samverkande lösningar.

 

Syftet med teamen är att främja ett starkare tvärsektoriellt ”samagerande” på handläggarnivå kring individer som befinner sig i mellanrummet mellan myndigheternas regelverk. Vår uppfattning är att samverkan behöver finansieras och formaliseras, speciellt för denna målgrupp, för att uppnå en kontinuitet och nivå där samtliga parter prioriterar och deltar på lika villkor. Det är viktigt att påpeka att teamens arbete inte utgår från de olika huvudmännens uppdrag utan organiseras utifrån den enskildes behov.

 

Vi konstaterar att myndigheternas olika regelverk organiseras utifrån ett förståeligt behov av att skapa strukturer som underlättar handläggningen av den lagstiftning som reglerar verksamheten. Tyvärr innebär tolkningen ofta att regelverket blir något snävare än vad som var intentionen med lagstiftningen. Vi menar att ett personcentrerat synsätt som finner alternativa lösningar inte bryter mot lagen, istället utmanas invanda lokala administrativa rutiner eller regelverk. För att skapa lösningar för målgruppen som befinner sig i mellanrummet behöver det skapas nya individuella alternativa lösningar som inte behöver formaliseras till nya rutiner. Det finns utrymme för individuella lösningar inom lagens ramar.

 

Benämningen konsultationsteam förtydligar att uppdraget primärt handlar om att ge tvärsektoriella råd till handläggare som i sitt arbete möter klienters behov av samverkande insatser för att göra stegförflyttningar närmare en egenförsörjning. Ett samagerande kring individens behov innebär nya möjligheter till gagn för den enskilde.

 

Styrelsens uppfattning är således att:

 • Finsammedel skall användas till att främja tvärsektoriell myndighetssamverkan.
 • Samverkansavtal skall tecknas mellan parterna
 • Långsiktighet i finansieringen
 • Samverkan skall ske på handläggarnivå
 • Skall utgå från individers behov
 • Teamen agerar både inom och utanför Finsamfinansierade projektinsatser.
 • Teamen kan med fördel samagera med SIP (samordnad individuell plan)

 

 

                            

Info till handläggare:

KONSULTATIVT STÖD

GENOM KONSULTATIONSTEAMEN I BLEKINGE


FINSAM-Finansiell Samordning syftar till att samordna rehabiliteringsinsatser för individer då ordinarie insatser ter sig uttömda.  Det finns ett Konsultationsteam i varje kommun i Blekinge som består av Samordningsförbundet FINSAM Blekinges parter (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kommunen och Region Blekinge). Representanterna i teamet ska vara erfarna handläggare väl insatta i det egna regelverket.

 

Syftet med konsultationen är att den ska vara rådgivande och ge generell vägledning för handläggarna som stöd i komplexa individärenden. Konsultationer sker med avidentifierade ärenden som utgår ifrån individens vilja, förmåga, rättigheter och skyldigheter, ett s.k. individcentrerat perspektiv. Skillnaden mellan en SIP-Samordnad Individuell Planering och konsultation; är att i SIP är individen alltid närvarande.

Du som arbetar hos någon av Samordningsförbundet FINSAMs parter kan skicka dina frågeställningar till din representant i Konsultationsteamet, eller så kan du komma och själv föredra ditt ärende och din frågeställning. Se bif. bilaga som stöd.

 

Konsultationsteamets målsättning är att erbjuda:

 • Stöd i komplexa individärenden för att komma vidare genom att teamet ”tänker tillsammans”
 • Förslag på kontaktvägar in till annan myndighet
 • Förslag på samverkan/samagerande
 • Hjälp att tolka andra myndigheters regelverk, intyg, avslag m.m.

Om en mer detaljerad planering av individens rehabiliteringsinsatser behövs rekommenderar vi att handläggarkontakt myndigheter emellan tas efter individens samtycke och/eller medverkan.

 

Hur gör du för att komma i kontakt med oss?

På Samordningsförbundets hemsida (www.finsam-blekinge.se) under fliken Konsultationsteam finns kontaktuppgifter till koordinatorer/team i de olika kommunerna. Här finns även en blankett som stöd. Genomförda konsultationer statistikförs anonymt.

Lämna blanketten till representanten från din organisation som sitter i Konsultationsteamet eller skicka den till respektive kommuns koordinator. Du kan också boka tid för att medverka!

 

 

Kontaktlista FINSAM Konsultationsteam Karlshamn

   
         

Namn

Organisation

 

Mail

Telefon

 

Koordinator:

Chiquita Persson

Arbetsmarknadsenheten

 

chiquita.persson@karlshamn.se

0702-666293

 

   

 

   

 

Malin Monas

ARIS

 

malin.monas@karlshamn.se

0728-849966

 

   

 

   

 

Donatella Nagy

ARIS

 

donatella.nagy@karlshamn.se

0728-849764

 

   

 

   

 

Tiina Gunnarsson

Försörjningsenheten

 

tiina.gunnarsson@karlshamn.se

0454-56 32 71

 

   

 

   

 

Linnea Bengtsson

Mellanvården, Region Blekinge

 

linnea.bengtsson@regionblekinge.se

0454 – 73 28 32

 

   

 

   

 

Nina Meijer

Vuxenpsykiatrin/Samariten

 

nina.meijer@regionblekinge.se

0454-732813

 

   

 

   

 

Emelie Mattsson

Arbetsförmedlingen

 

emelie.mattsson@arbetsformedlingen

010-4887327

 

   

 

   

 

Micke Sjöblom

Försäkringskassan

 

micke.sjoblom@forsakringskassan@se

010-1180572

 

                 

 

 

 

Inför Konsultation

 

Remitterande handläggares kontaktuppgifter, myndighet

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

Kort om individen: Ålder, kön, nuvarande försörjning m.m.

 

........................................................................................ 

 

....................................................................................... 

 

Frågeställning till teamet

 

....................................................................................... 

 

 .........................................................................................

 

 ...........................................................................................

 

 ............................................................................................

 

Andra myndighetskontakter

............................................................................................ 

 

 ...........................................................................................

 

Pågående insatser

........................................................................................... 

 

 ............................................................................................

 

Tidigare insatser av betydelse

 

.............................................................................................. 

 

 .............................................................................................

 

Önskat samverkansbehov eller behov av insatser

 

................................................................................................ 

 

 ................................................................................................

 

 

 

 

 

http://finsam-blekinge.se/index.php?page=3&sub=50
© Samordningsförbundet i Blekinge län, 2009-2010