Samarbetspartners

  • Landstinget i Blekinge
  • Arbetsförmedlingen
  • Försäkringskassan
  • Karlskrona kommun
  • Karlshamns kommun
  • Olofströms kommun
  • Sölvesborgs kommun
  • Ronneby kommun

Projektet ”Hälsa för Arbete & Studier”

 

Samordningsförbundet Blekinge har 2020-11-02 beviljat stöd till ovanstående projekt med högst 4 529 480 kronor. Stödet utgör 100 % av projektets stödberättigande kostnader.

 

Samverkande aktörer

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Blekinge, Olofströms kommun

 

Projektbeskrivning

Projektet kommer att arbeta med tre "tårtbitar" som vi ser, genom erfarenheter och utvärderingar i andra projekt, skapar gynnsamma stegförflyttningar för målgruppen var för sig. Nu vill vi se vilka stegförflyttningar dessa tre delar kan skapa tillsammans.

 

Vår väletablerade 7-Tjugo metod, tillsammans med arbetsmarknadskunskap, lägger en stabil grund i arbetet med att bygga plattformen för deltagarna så att de närmar sig arbete, studier eller praktik.

 

Välbefinnandecoachningen, projektet bygger vidare på Antrophedias koncept kring personcentrerad välbefinnande-coachning som bidrar till att skapa förståelse för både sig själv, sin situation och sin omgivning.

 

Hälsa & fysisk aktivitet, enligt ett nytt heltäckande koncept där fokuset ligger på måendet och helheten. Personlig Tränare och Hälsokoordinatorn kommer med gemensamma krafter skapa kontinutet, rutiner och motivation i arbetet med livstilsförändring för våra deltagare.

 

 Med detta koncept kommer projektet att bidra till Olofströms kommuns sociala hållbarhets stategi med höjd utbildningsnivå och ett större socialt deltagande.

 


 

Olofströms kommun, SAM - Samverkan Aktivering Motivering

Olofströms kommun har beviljats 4,5 miljoner för genomförande av projektet under perioden 2018 - 2020.

 

Samverkande parter: Olofströms kommun projektledare 25% + coach 100%, Landstinget 20%, Arbetsförmedlingen 10% och Försäkringskassan 10%.

 

Projektet syftar till att arbeta med unga vuxna som står utanför arbetsmarknaden på grund av arbetslöshet, som upplever psykiskt ohälsa, har lättare funktionsvariationer eller är långtidssjukskrivna. Då målgruppen ser annorlunda ut idag och står längre från arbetsmarknaden har vi i förstudien Ungmöjlighet 2.0 under hösten 2017 utvärderat behovet och hur vi ska formera oss inför framtiden. Med individen i centrum och dennes egna drivkrafter i fokus. Vår röda tråd är hälsa. Att bygga upp sin hälsa först är det primära för vår målgrupp. Vårt arbete inleds med självbild, självförtroende, kost, sömn, träning och få rutiner i livet. Därefter bygger vi vidare med att ge deltagarna verktyg, kunskap och en plattform att stå på när de ger sig ut på arbetsmarkanden eller i studier. Vi kommer i detta projekt att ha ett mer nära samarbete med företagen, då stort behov finns av att skapa möjligheter, förståelse och förutsättningar för ex funktionsvariationer ute på arbetsplatserna.

Vi ser stora fördelar med det nya samverkansavtalet som ger oss möjligheter att ha representation på plats av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget Blekinge- Psykiatrin- mellanvården. Målgruppen har idag betydligt större behov inom detta område än tidigare. Det är en styrka att kunna erbjuda flerpartsmöten och aktiviter med individen i centrum där myndigheter och övriga aktörer finns runt individen.

Projektet kommer att arbeta både individuellt och i gruppverksamhet. Vi räknar med att ha tre grupper per år, med ca 10-15 deltagare under 12 veckor, med löpande intagning, vilket är nytt för oss.

Kontaktperson: Charlotte Porshammar

charlotte.porshammar@olofstrom.se

tel: 070-943 53 52

 

 

 

Förstudie Ung Möjlighet 2.0, Olofströms kommun                 

 

Socialförvaltningen Olofströms kommun ansöker om en förstudie till kommande projektet Ung Möjlighet 2.0 för att få arbeta med ungdomar som står utanför arbetsmarknaden på grund av arbetslöshet, psykiskt ohälsa, lättare funktionsvariationer eller sjukskrivning. Då målgruppen ser annorlunda ut och står mycket längre från arbetsmarknaden behöver vi i en förstudie planera för att kunna möta målgruppens behov. I förstudien vill vi kompetensutveckla personalen, metodutveckla, revidera vårt utbildningsmaterial, se över samverkanformer och identifiera nya samverkan partners. Vi kommer att titta på olika utbildningar som ligger inom ramen för att möta ungdomar med bla psykisk ohälsa och lättare funktionsvariationer, depression mm. Vi kommer att titta på utbildningar, föreläsningar, studiebesök.

 

Projektets mål: Målet med förstudien är att utveckla och hitta effektivare samverkanformer med övriga Finsamprojekt och inom Olofströms kommun. Planera och genomföra kompetensutveckling i form av utbildning, föreläsningar och studiebesök för coacher, handledare och samverkanpartners. Förstudien ska ta ut riktlinjerna för kommande projektansökan och hitta samarbetsformer och samverkanformer. Materialrevidera och anpassa utefter målgruppens behov. 

 

 

Ung Möjlighet - Olofströms kommun

 

Syfte

Syftet med projektet är att få ut fler ungdomar på den reguljära arbetsmarknaden. Att deltagarna i projektet får komma ut på en arbetsplats och visa upp sig, få en referens när de söker arbete, hitta rätt vad de vill arbeta med eller studera till och bli bättre rustade för arbetslivet. Syftet är även att se till att den enskilde får bättre livskvalité. Deltagarna ska ha fått en större medvetenhet om sin hälsa, fått en starkare tro på sig själva och hitta sina egna styrkor efter avslutad kurs.

 

Syftet med den individuella coachningen är att vi motiverar de som varit ifrån den reguljära arbetsmarknaden under en längre tid och som upplever diverse svårigheter i gruppsammanhang. Att få individerna att våga söka arbeten, både i närheten, men även utanför kommungränsen.

Syftet är även att vid sidan om gruppaktiviteterna coacha den enskilde genom fördjupad kartläggning där vi försöker nå grundorsaken till individens svårigheter. Vi hjälper individen att ta ett steg i taget och komma över sina trösklar. Vi fokuserar på det positiva och ser möjligheterna samt försöker inge framtidstro. Ibland går det snabbt att passera hindren och ibland tar det lite längre tid. Vårt arbetssätt är flexibelt och individanpassat. Syftet är att integrera individen i gruppen när denne känner sig redo.

 

Mål

 Att minst 70 % av deltagarna ska ha fått arbete på den reguljära arbetsmarknaden, praktik på den reguljära arbetsmarknaden, gått vidare till studier eller andra rehabiliteringsaktiviter efter avslutad kurs. Målet är dessutom att deltagarna efter avslutad kurs ska ha fått en förståelse för effekterna av en god livsstil och känna sig bättre rustade för arbetslivet.

 

Målgrupp

 Målgruppen är ungdomar (18-29 år) som står utanför arbetsmarknaden eller är sjukskrivna och i behov av stöd för att komma vidare till arbete, utbildning eller vidare rehabilitering. Här kan även lättare funktionshinder eller psykosocial problematik förekomma. Deltagarantal ca 10-15 i varje grupp, alternativt individuell coachning. Målgruppen är inskriven i ungdomsgarantin, i jobb- och utvecklingsgarantin, har aktivitetsersättning eller är sjukskriven. Rekrytering/ Inremittering sker genom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Olofströms kommun eller Landstinget. Unga personer med behov av gemensamma insatser ges högsta prioritet.

 

Kontaktperson

Charlotte Porshammar, Arbetsmarknadscoach

Socialförvaltningen, Olofströms kommun

0454-932 48, charlotte.porshammar@olofstrom.se

http://finsam-blekinge.se/index.php?page=35&sub=36
© Samordningsförbundet i Blekinge län, 2009-2010