Samarbetspartners

  • Landstinget i Blekinge
  • Arbetsförmedlingen
  • Försäkringskassan
  • Karlskrona kommun
  • Karlshamns kommun
  • Olofströms kommun
  • Sölvesborgs kommun
  • Ronneby kommun

Projekt ARIS


Projekttid: 2019-10-01 – 2022-09-30

Projektägare: Karlshamns kommun, Arbetsmarknadsenheten

Samverkande parter: Karlshamns kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Blekinge.


Bakgrund och syfte

Vi kommer att arbeta i ett team med representanter från Försörjningsenheten och Arbetsmarknadsenheten. De ärenden som inte teamet kan lösa, kommer att lyftas till ett konsultationsteam med representanter från samtliga myndigheter.

-Ofta kan sjukdom och psykisktohälsa vara multifaktoriell, dvs att flera faktorer samverkar och gemensamt bidrar till en samlad känsla av sjukdom eller icke-välbefinnande.

Motiverande samtal (MI) är en evidensbaserad personcentrerad samtalsmetod och ett förhållningssätt med syfte att uppnå ökad motivation och för att väcka ett intresse av livsstils- och beteendeförändring.

MI kan bl a användas för att motivera vid livsstilsrelaterade faktorer som tobaksbruk, riskbruk av alkohol, bristande fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor, stress och sömn men också för att inleda en generell beteendeförändring.

Genom att arbeta med både individ/gruppinsatser för att förbättra livsstilsrelaterad ohälsa och/eller motiverande samtal kommer man kunna framkalla positiv förändring och insikt. Detta ska kunna leda till att individen själv återta ansvar för sitt liv och sin tillfriskningsprocess.

MI går att kombinera med andra sjukvårdande behandlingar eller t ex NADA-behandling (öron akupunktur) som har visat sig kunna ha positiv effekt vid beroendetillstånd, ångest, oro, depression, sömnstörningar men anses även kunna förbättra somatiska symtom som t ex smärta, tarmproblem, dålig blodcirkulation, tinnitus eller övervikt.

Tanken är också att genom motiverande samtal och gruppaktiviteter kunna skapa en ny ”identitet”. En identitet bort från att ”vara sjuk” till ”jag kan arbeta” och samtidigt skapa en positiv gruppdynamik som stödjer förändringen hos gruppmedlemmarna


Mål

Att öka individens möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden

Att ta fram en gemensam process och metodstöd för samverkan mellan myndigheter kring utförsäkrade med nedsatt arbetsförmåga på grund av ohälsa och behov av rehabilitering mot arbete.


Kontakt

Malin Monas

malin.monas@karlshamn.se

http://finsam-blekinge.se/index.php?page=35&sub=48
© Samordningsförbundet i Blekinge län, 2009-2010