Samordningsförbundet i Blekinge

FINSAM Blekinge

Myndigheter utvecklar regelverk för att underlätta handläggningen av den lagstiftning som reglerar deras verksamhet. Myndigheternas regelverk och lokala administrativa rutiner har ofta utvecklats till att bli snävare än vad som var lagstiftarnas intention. Lagen medger ofta mer än regelverken och rutinerna.

Samtidigt hamnar individer i mellanrummen mellan myndigheternas verksamhet. Vi behöver mer av personcentrerat synsätt som finner alternativa lösningar för de individer vars rehabilitering hindras av invanda lokala administrativa rutiner och regelverk och istället tänja ut lösningarna inom lagens fulla ramar. De nya individuella alternativa lösningar som skapas för en enskild individ behöver inte formaliseras till nya rutiner.

Samordningsförbundet i Blekinge

Så jobbar vi!

Samordningsförbundet finansierar insatser som är begränsade i tiden, maximalt 3 år. Därefter kan ett nytt ställningstagande göras. Insatser som efter utvärdering konstateras vara bra förutsätts i fortsättningen drivas av någon eller några av medlemmarna inom ramen för ordinarie verksamhet. För att kunna bedöma insatserna kontinuerligt ska uppföljning i form av verksamhetsberättelse med resultatredovisning göras årligen.

Verksamheten ska innebära ett nytt sätt att arbeta/samarbeta – inte mer av redan befintlig verksamhet. Finsam är en möjlighet att se bortom enskilda aktörers uppdrag, mål och begränsningar för att istället utgå från den enskilde individens behov och ett gemensamt samhällsperspektiv. Utgångspunkten bör vara att bygga insatser på människors egen styrka och ge dem verktyg att själva kunna hantera sin situation.  

Regelhinder som upptäcks genom finsamsamarbetet ska rapporteras till berörda huvudmän/uppdragsgivare. Alla insatser ska anpassas så att individer inte diskrimineras eller missgynnas.

Medlemmar och bildande

Samordningsförbundet i Blekinge län bildades den 27 november 2006. Medlemmar är Karlshamns kommun, Karlskrona kommun, Ronneby kommun, Olofströms kommun, Sölvesborgs kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget. Förbundet är en fristående juridisk person som är bildat enligt Lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (2003:1210). Kommunallagen och lagen om kommunal redovisning gäller i tillämpliga delar för verksamheten. 

Mål & centrala begrepp

FINSAMS mål är att samhällets resurser används optimalt till nytta för både den enskilde medborgaren och samhället. Den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete samt underlätta en effektiv resursanvändning.

Centrala begrepp är rehabilitering och samordning. Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för åtgärder av medicinsk, social, psykologisk och arbetslivsinriktad karaktär som syftar till att individen ska återfå sin funktionsförmåga och kunna leva ett normalt liv.

Vad samordnas?

De insatser som ska samordnas ligger inom de samverkande parternas ansvarsområde för rehabilitering. Samordningen fråntar inte någon av parterna den egna myndighetens ordinarie uppdrag.

Även utvecklingsinsatser kan finansieras t ex utbildningar och konferenser

Samordningsförbundets uppgifter

 • beslutar om mål och riktlinjer

 • stödjer samverkan mellan parterna, 

 • finansierar insatser för individer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser

 • beslutar hur tillgängliga medel för finansiell samverkan skall användas

 • ansvarar för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna

 • ansvarar för upprättande av budget och årsredovisning             


 • Samverkansavtal skall tecknas mellan parterna

Målgrupper

Efter inledande diskussioner i de lokala finsamgrupperna i Karlshamn, Karlskrona, Olofström och Sölvesborg prioriteras följande målgrupper som angelägna för gemensamma insatser genom Samordningsförbundet:

 • ·        Unga vuxna som står utanför arbetsmarknaden, riskerar arbetslöshet         

 •          eller är sjukskrivna      

 • ·        Personer med psykosocial problematik

 • ·        Personer som pga funktionshinder eller andra orsaker har svårt att etablera sig på

 •          arbetsmarknaden.

 •  

 • Unga personer med behov av gemensamma insatser ges högsta prioritet.       

 •                                                 

SAMORDNINGSFÖRBUNDET I BLEKINGE

Styrelse, beredningsgrupp och konsultationsteam

Styrelse

Samordningsförbundet leds av en styrelse där respektive medlemskommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget har en ledamot och en ersättare vardera. Ledamöterna har utsetts av kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige, Försäkringskassan respektive Arbetsförmedlingen.
Styrelsen väljer ordförande och vice ordförande.

Samordningsförbundets styrelse, 
2019 – 2022 
Ordförande

Ingrid Hermansson (C)
Region Blekinge
ingridmh@hem.utfors.se


Vice Ordförande

Fredrik Johansson
Försäkringskassan
fredrik.johansson@forsakringskassan.se


Ledamöter

David Fridlund
Arbetsförmedlingen
david.fridlund@arbetsformedlingen.se

 Lisbeth Bengtsson (S)
Karlskrona kommun
lisbeth.bengtsson@karlskrona.se

 Yvonne Andreasson (S)
Olofströms kommun
yvonne.andreasson@ifmetall.se

Therese Åberg (M)
Ronneby kommun
therese.aberg@ronneby.se

Kith Mårtensson (M)
Sölvesborgs kommun
kith.martensson@sölvesborg.se

Ulla Sandgren (S)
Karlshamns kommun
ulla.sandgren@karlshamn.se


Ersättare i samordningsförbundets styrelse

Christel Friskopp
Region Blekinge
christel.friskopp@regionblekinge.se

Meeri Tikkanen
Försäkringskassan
meeri.tikkanen@forsakringskassan.se

Nada Nedelén
Arbetsförmedlingen
nada.nedelen@arbetsformedlingen.se

Emina Cejvan (M)
Karlskrona kommun
emina.cejvan@karlskrona.se 

Malin Månsson
Ronneby kommun
malin.mansson@ronneby.se

Viveca Olofsson
Sölvesborgs Kommun
viveca.olofsson@solvesborg.se

Monica Karlsson
Olofströms kommun
monicacarlsson10@gmail.se

Lars-Olof Larsson
Karlshamns kommun
lars-olof.larsson@karlshamn.se

Beredningsgrupp

Beredningsgruppen bereder och prioriterar projektansökningar inför styrelsebeslut. Beredningsgruppen utgår från de principer för projektbeslut som är beslutade av styrelsen.

 

Beredningsgruppen består av en medlem från vardera medlem i Samordningsförbundet. Samordningsförbundets löpande verksamhet leds av förbundschef Magnus von Schenck, som också är föredragande i beredningsgruppen och inför styrelsen.

 

Samordningsförbundets beredningsgrupp:

 Karlskrona kommun

Sara Drejstam 

sara.drejstam@karlskrona.se

 

Ronneby kommun

Göran Fridh

goran.fridh@ronneby.se

 

Karlshamns kommun

Valdemar Rusch

valdemar.rusch@karlshamn.se

 

Olofströms kommun

Helen Hagegren

helen.hagegren@olofstrom.se

 

Sölvesborgs kommun

Heidi Laine Lundgren

heidi.lainelundgren@solvesborg.se

 

Region Blekinge

Charlotte Malm

charlotte.malm@regionblekinge.se

 

Arbetsförmedlingen

Karin Blomdahl

karin.blomdahl@arbetsformedlingen.se

 

Försäkringskassan

Belma Micin

belma.micin@forsakringskassan.se

Konsultationsteam

I samtliga myndigheters formella uppdrag ingår att samverka med andra aktörer. Men ofta sträcker sig samverkan kring individer till att myndigheter remitterar klienter mellan sig. Många gånger skulle högre effektivitet och bättre resultat uppnåtts om man gemensamt sökt alternativa samverkande lösningar med ett helhetsfokus.

För att en födjupad samverkan ska utvecklas krävs kontinutitet och att samtliga aktörer prioriterar och deltar i samverkan på lika villkor. Därför behöver samverkan finansieras och formaliseras med den specifika målgruppen i åtanke.  

Finsam i Blekinge har därför beslutat sig för att finansiera samverkan i lokala konsultationsteam som ska främja ett starkare tvärsektoriellt ”samagerande” på handläggarnivå kring individer som befinner sig i mellanrummet mellan myndigheternas regelverk - i de fall då ordinarie insatser ter sig uttömda. Teamens arbete utgår från och organiseras utifrån den enskildes behov - inte utifrån från de olika huvudmännens uppdrag.

Konsultationsteamen agerar både inom och utanför Finsamfinansierade projektinsatser. Teamen kan med fördel samagera med SIP (samordnad individuell plan)

Benämningen konsultationsteam förtydligar att uppdraget primärt handlar om att ge tvärsektoriella råd till handläggare som i sitt arbete möter klienters behov av samverkande insatser för att göra stegförflyttningar närmare en egenförsörjning. Ett samagerande kring individens behov innebär nya möjligheter till gagn för den enskilde. Konsultationen är rådgivande och ska ge generell vägledning för handläggarna i komplexa individärenden. Konsultationer sker med avidentifierade ärenden som utgår ifrån individens vilja, förmåga, rättigheter och skyldigheter - ett s.k. individcentrerat perspektiv. Skillnaden mellan en SIP-Samordnad Individuell Planering och konsultation; är att i SIP är individen alltid närvarande.

 Det finns ett Konsultationsteam i varje kommun i Blekinge som består av erfarna handläggare från Samordningsförbundet FINSAM Blekinges parter (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kommunen och Region Blekinge). Handläggarna ska vara väl insatta i den egna organisationens regelverk.


Du som arbetar hos någon av Samordningsförbundet FINSAMs parter kan skicka dina frågeställningar till din representant i Konsultationsteamet, eller så kan du komma och själv föredra ditt ärende och din frågeställning.

 Konsultationsteamets målsättning är att erbjuda:

 • Stöd i komplexa individärenden för att komma vidare genom att teamet ”tänker tillsammans”

 • Förslag på kontaktvägar in till annan myndighet

 • Förslag på samverkan/samagerande

 • Hjälp att tolka andra myndigheters regelverk, intyg, avslag m.m.

Om en mer detaljerad planering av individens rehabiliteringsinsatser behövs rekommenderar vi att handläggarkontakt myndigheter emellan tas efter individens samtycke och/eller medverkan.

 

Hur gör du för att komma i kontakt med oss?

På Samordningsförbundets hemsida (www.finsam-blekinge.se) under fliken Konsultationsteam finns kontaktuppgifter till koordinatorer/team i de olika kommunerna. Här finns även en blankett som stöd. Genomförda konsultationer statistikförs anonymt.

Lämna blanketten till representanten från din organisation som sitter i Konsultationsteamet eller skicka den till respektive kommuns koordinator. Du kan också boka tid för att medverka!