Samordningsförbundet i Blekinge

Hur vet vi hur det går?

...och att det går bättre?

Förbundets lokala samverkansgrupper fungerar som styrgrupper för förbundets individinsatser och konsultationsteam.

Insatsernas resultat på förbundsnivå rapporteras till styrelsen.

Uppföljningen består av:


Nedan kan du se aktuell statistik:

Nationell deltagarrapportering

Uppföljning FINSAM (ersätter SUS från 2023)

Uppföljning FINSAM ersätter SUS - så påverkas förbundets arbete

Bakgrund

SUS är det system samordningsförbund tidigare använt för uppföljning av deltagare. 

Från den 1 januari 2023 läggs SUS ner och ersätts under året med Försäkringskassans nya system "Uppföljning FINSAM".

SUS byggde på individuell uppföljning som möjliggjordes genom att systemet hanterade personuppgifter.

Det ny systemet "Uppföljning FINSAM" hanterar dock bara antal nya kvinnor och män i förbundets insatser. 

Uppföljning FINSAM komer därmed inte kunna användas för förbundets uppföljning av mål (se nästa sektion om förbundets nya deltagarmål).

Krav på rapporterande parter

För att en part ska kunna rapportera antal deltagare i Uppföljning FINSAM krävs följande avtal och anmälningar till Försäkringskassan:

  1. Överenskommelse avseende användning av Uppföljning FINSAM

  2. Personuppgiftsbiträdelsavtal

  3. Anmälan om "beställare av behörighet"

  4. Beställningar av behörighet för användare

Blekinges genomförande

Samordningsförbund har konstaterat att rapporteringen till Uppföljning FINSAM ter sig ganska enkel i relation till systemets administrativa överbyggnad. 

Flera länsförbund har därför sökt lösningar där förbundens parter administrativt avlastas genom att förbundet sköter rapporteringen till Uppföljning FINSAM.

Därmed behöver förbundets medlemmar inte avsätta resurser för att administrera de avtal och användare som beskrivs här till vänster.  

För att kunna rapportera Blekinges underlag till Uppföljning FINSAM kommer förbundet begära in uppgift om deltagarantal från förbundets individinsatser. Verktyg för parternas rapportering till förbundet lanseras inom kort.

Förbundet kommer därmed, som enda part, teckna avtalen med Försäkringskassan och även sköta inmatningen av antal deltagare i systemet.

Årsredovisning

Förbundets nya mål om deltagarnas stegförflyttning

Bakgrund

Förbundet arbetar inte primärt för att deltagare under tiden för insatser i förbundet ska göra övergångar till arbete eller studier. Förbundets arbete inriktas istället till stor del på att förbereda individen för vidare rehabilitering hos en av förbundets parter. Övergången till arbete eller studier sker därmed ofta först en tid efter individen lämna förbundets insats.

Därmed bedöms det mål förbundet haft fram till 2022 om att 60% av deltagarna ska gå till arbete eller studier inte relevant att mäta.

verksamhetsplan 2023 har därför deltagarmålet ersatts av ett mål om stegförflyttning.

Ny målformulering

Insatserna ska leda till att;

• 80 % av deltagarna har gjort stegförflyttning mot arbetsmarknaden

Med stegförflyttning menar samordningsförbundet att individen ska ha kommit i jobb eller studier, vara aktivt arbetssökande eller gått vidare till annan rehabilitering.

Blekinges genomförande

Det från 2023 nedlagda uppföljningssystemet SUS hade inbyggda funktioner för uppföljning deltagares stegförflyttning.

Ersättningssystemet Uppföljning FINSAM följer entast utvecklingen av nya deltagare i insatser. Uppföljning FINSAM kan därför i dagsläget inte användas för FINSAM:s uppföljning.

För att säkerställa att förbundet kan följa upp sitt deltagarmål behöver därför förbundets individinsatser följa upp deltagarnas stegförflyttningar och rapportera dessa till förbundschefen för sammanställning till årsredovisning för 2023.

Deltagares personuppgifter kommer även fortsättningsvis enbart finnas hos förbundets parter. 

Verktyg för insatsernas rapportering av deltagarstatistik lanseras inom kort.

HUR VET I ATT DET BLIR BÄTTRE?

FINSAM-indikatorerna

Bakgrund

Förbundet vill utveckla samordningen av arbetslivsrehabiliterande insatser.

Ett sätt att förbättra samordningen är att följa utvecklingen över tid genom att fråga deltagare hur de upplever det stöd de erbjuds. 

Att svara på frågorna är helt frivilligt. Deltagarna kan avstå från att svara på enskilda frågor eller hela enkäten utan motivering.

Resultat redovisas så alltid att ingen enskild person kan identifieras.

Ansvar för projektledare

Projektledarna ansvarar för distribution och insamling av enkäter till deltagare. För deltagare finns enkät för pågående respektive avslutad insats. Dessa genomförs löpande under året.

Underlagen ska vara förbundschefen tillhanda senast den 7 november varje år.

OBS - Enkäterna uppdateras löpande. Ladda varje år hem de senaste enkäterna via länken nedan.

Under 2023 samlar FINSAM Blekinge inte in enkäter från styrelse och tjänstemän. Parternas samverkan följ istället i förbundets samverkansmätning.

Nedladdning av enkäter

Dokument
Innehåll

Indikatorenkäter
Aktuella indikatorenkäter till olika respondentgrupper på flera olika språk
Scrolla ner en bit på sidan som länken pekar till för att hitta rubriken "Enkäter"


Länk
Hur utvecklas parternas samverkan

Förbundets samverkansmätning

Bakgrund

Samordningsförbund syftar till utveckling av politisk och finansiell samordning mellan parterna. Effektiv utveckling av sådan samordning grundas på utvecklad samverkan i miljöer som präglas av psykologisk trygghet.

Samverkansmätning

Förbundet följer årligen upp parternas samverkansutveckling. Undersökningarna har främst ett kvalitativt fokus. 

Resultat

Förbundschefen redovisar resultatet i förbundets olika samverkansgrupper, styrelse och årsredovisning.