Samordningsförbundet i Blekinge

Hur vet i att det blir bättre?

Indikatorer

Blekinge vill utveckla samordningen av arbetslivsrehabiliterande insatser. Ett sätt att förbättra samordningen är att följa utvecklingen över tid genom att fråga deltagare, personal, chefer och styrelse hur de upplever samverkan, samordning och det stöd som erbjuds deltagarna.

Att svara på frågorna är helt frivilligt och du behöver inte ange någon motivering om du avstår och kan om du vill lämna in din enkät blank. 

Resultat kommer att redovisas så att ingen enskild person kan identifieras.

Ansvar för projektledare

Projektledarna ansvarar för distribution och insamling av deltagar-, personal- och remittentenkäter och att svaren kommer till FINSAM Blekinge senast 31 oktober.

Insamling av personal- och remittentenkäter görs under oktober månad.

Insamling av deltagarenkäter ska göras löpande under året och resultaten kan, om man så vill, skickas till FINSAM löpande under året. Dock ska samtliga samtliga svar ska ha inkommit senast den 31 oktober. För deltagare ska två typer av enkäter göras "Deltagare under gågående aktivitet" samt "Deltagare inför avslut av aktivitet"


Remittenter är i år ny respondentgrupp, dvs de som aktualiserar, remitterar och/eller följer upp deltagare i samordnad insats. Remittenten ska haft två eller fler deltagare för att omfattas av enkäten.

OBS - Enkäterna har uppdaterats! Använder pappersvarianten så ska ni ladda hem de senaste enkäterna via länken nederst på sidan.

Enkäterna kan även fyllas i digitalt under ett arrangerat fysiskt eller digitalt möte. Det är mötesledarens ansvar att under mötet tillfälligt öppna enkäten för att kunna ta emot svar. Enkäten ska sedan stängas för svar så att varje person bara lämnar in en enkät. Kontrollera att rätt antal svar har inkommit. Svaren exporteras sedantill en Excvel-fil och skickas till till FINSAM Blekinge senast 31 oktober.

Förbundschefen ombesörjer distribution och insamling av enkäter till Samordningsförbundets styrelse och Samordningsförbundets beredningsgrupp (även kallad parternas chefsgrupp).  


Klicka här för att visa listan nedan i ett nytt fönster

Nedladdning av enkäter

Dokument
Innehåll

Indikatorenkäter
Manualer och nedladdning av aktuella indikatorenkäter till olika respondentgrupper


Länk
Enkät
Länk till enkät som endast är öppen för Beredningsgrupp


Länk