Samordningsförbundet i Blekinge

  

FINSAM är VI!

Arbetsgivare i Norrland och Blekinge ropar efter arbetskraft!

Blekinges industrier söker 5000 nya medarbetare de kommande åren. Samtidigt finns det cirka 4.000 individer utanför arbetsmarknaden. De utgör samhällets dolda resurs - som skulle kunna stödjas in på arbetsmarknaden.

Samordningsförbundet i Blekinge arbetar evidensbaserat, och fokuserar därför på att utveckla parternas samverkan med tilltro mellan personal, chefer och politik. Det nämligen tilltro mellan alla nivåer som utmärker de tillfällen då samordnad rehabilitering lyckas.

Utlysning 

Utvärdering av Konsultationsteam

Förbundet utlyser 200 000 kronor som kan sökas av förbundets medlemmar. Utvärderingen ska kartlägga  likheter och olikheter i teamens inriktning och arbetssätt samt identifiera teamens styrkor, svagheter, möjligheter samt risker/hot lokalt för respektive team och generellt för teamen i länet. Arbetet ska även bidra till ökat lärande mellan de olika teamen och söka möjligheter till gemensam uppföljning samt identifiera vilka strukturer runt konsultationsteamen som skulle gynna teamens uppföljning, lärande och utveckling.

Tidplan 2024:

  • 30/8 Sista ansökningsdag med beskrivning av genomförande och resursbehov

  • 25/9 beslut utifrån medelsansökan från någon av parterna

  • 21/10 synkronisering med styrelsens förväntningar

  • 25/11 rapportering och anpassning av uppdrag

Arbete slutrapporteras vid styrelsen första möte 2025.

Arbetet inkluderar synkronisering med förbundets processledarnätverk, de fem lokala konsultationsteamen och förbundets övriga samverkansytor.

För mer information, kontakta förbundschefen.

Här kan du ladda ner informationsbroschyr om konsultationsteamen i A3A4 och A5-format.

Vårens kontaktmöten

Nu drar vårens partsvisa kontaktmöten igång! 

Mötena arrangeras av respektive parts representant i regionala samverkansgruppen. Kontaktmötenas syfte och hur de genomförs beskrivs här. Respektive part avgör vilka som bjuds in.

Kontaktmötena utgör grunden för FINSAM Blekinges lärkonferens den 9 september 2024, och behöver därför genomföras under våren.

De datum som förbundets ordförande och kansli finns tillgängliga för kontaktmöten hittar du här.

Regional Lärkonferens 9 september

Lärkonferens
FINSAM Blekinge

9 september 2024 bygger vi vidare på vårens kontaktmöten!

Personal, chefer och politiker från parterna i Blekinge träffas för att tillsammans utveckla kunskap om målgruppens behov och gemensamt utveckla våra individinsatser och konsultationsteam.

Lärkonferensen blir fysisk, avgiftsfri och kommer pågå större delen av dagen på någon konferensanläggning i Blekinge. Exakta tider är ännu ej satta, men anmäl dig redan nu och boka hela dagen i din kalender!

LITE NÄRING FÖR SJÄLEN I FORM AV KUNSKAP OCH INSPIRATION

Webinarier våren 2024 

Jonna Bornemark, 23 maj, kl 10:00 – 12:00 Filosofen och författaren till boken Det omätbaras renässans Jonna Bornemark. Syftet med webbinariet är att uppmärksamma frågor kring mätbarhetens gränser i samband med resultat och uppföljning av samverkansinsatser. Vi vill även diskutera frågor om tillit till omdöme och hur vi kan främja det professionella omdömet inom arbetsmarknadsområdet. Information och anmälan

Det handlar inte om heder, 24 maj, kl 09:00 – 12:00 Fortsättning på ett seminarie från den 22 mars med konkreta exempel där olika myndigheter / socialtjänst / vårdenheter delar med sig av sina erfarenheter av att motverka våld och förtryck i hederns namn. SPARA DATUMET! Inbjudan kommer senare.

Webinarierna arrangeras av Samordningsförbunder RAR i Sörmland!

Ansökan om finansiering 2025

I Blekinge samverkar parterna utvecklingen i individinsatser och konsultationsteam. Förankring, lärande och gemensam idéutveckling blir verklighet när parterna i de lokala samverkansgrupperna både följer och gemensamt utformar verksamhet för målgruppen. Det är en ständigt pågående process som gör det möjligt för parterna att agera snabbt, långsiktigt för effektiv stegvis implementering.  

Tidsplan för arbetet med finansiering av individinsatser 2025:

6 maj:

Styrelsen fastställer budgetram för verksamhet i respektive kommun. 

30 augusti: 

Mallarna för verksamhetsplan i de kommunvisa individinsatserna och konsultationsteamen ska vara ifyllda. Befintlig text i befintliga mallar ska vara färdigreviderad.

10 september: 

Ärendeberedning inför styrelse 

16 september: 

Sista dagen för utskick till styrelsen av underlag för beslut

23 september: 

Styrelsemöte då parterna presenterar sina planer.

Vid frågor - hör av dig till förbundschefen.

Häng med!

FINSAM är VI! - så vad FINSAM utvecklas till avgör vi tillsammans. För dig som vill vara med och utforma FINSAM eller bara hålla dig informerad kommer här lite tips:

  • Ta för vana att regelbundet besöka www.finsam-blekinge.se

  • Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.

  • Ställ en fråga eller gör ett inspel till oss här - fast ännu enklare är nog att helt enkelt slå en signal till oss på FINSAM-kansliet

  • Ta en titt i FINSAM-kalendern för mer tips kring vad som är på gång