Samordningsförbundet i Blekinge

  

FINSAM Blekinge

 
Aktuellt

Ny förbundschef

Magnus von Schenck efterträder Peter Ratcovich

Tidigare förbundschef har gått i pension och efterträds från 1 juni 2021 av Magnus von Schenck. Magnus har tidigare arbetat som samverkansledare med unga som målgrupp knutet till Blekingeaktörernas initiativ att halvera ungdomsarbetslösheten, ESF-projektet Blekinges Unga Lyfter 2.0, regeringens Delegation för Unga och nyanlända till Arbete (DUA) och nationella samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar. 

Aktuellt

I höst tänker Blekinge tillsammans!

Blekinges Konsultationsteam utvecklar sin digitala samverkanskompetens i utbildningsinsatsen Tänka Tillsammans

Ett teams samverkanskompetenser - som gemensamt språk och gemensamma förhållningssätt - är tillgångar som behöver vårdas och underhållas. FINSAM satsar på konsultationsteamens utveckling för att säkra den kontinutiet som samverkan i de organisatoriska mellanrummen kräver för att vara framgångsrik.

Pandemin har dessutom inneburit att samverkansmöten och samtal med klienter ofta måste hållas digitalt. Innan kunde mötena ofta ske fysiskt - nu behöver kompetensen breddas till möten och samtal på digitala plattformar. "Tänka Tillsammans" har utvecklats av meriterade samverkanspersoner väl förankrade i digitala verktyg och samverkanskunskap. 

Utbildningen finansieras av FINSAM Blekinge och erbjuds till samtliga konsultationsteam i Blekinge under hösten och föregicks av öppna heldagsutbildningar i september 2021.

Save the date: 28 oktober kl. 11-12.30

BIP-seminarie

Samordningsförbundet i Blekinge planerar att under våren 2022 erbjuda samordningsförbundets medlemmar stöd i genomförandet av BIP.

Stödet sker i samarbete med NNS - Nationella Nätverket för Samordningsförbund. För den som redan i höst vill orientera sig i vad BIP är och hur genomförandet i vår kommer gå till arrangerar NNS den 28 oktober mellan kl. 11-12.30 ett nationellt seminarie. Seminariet är inte en obligatorisk del i arbetet med att införa BIP i Blekinge. Inbjudan och länk till mötet finns här.

Genom BIP får Blekinge ett verktyg som stödjer handledarnas arbete och mäter framsteg i rehabiliteringsinsatser.

Men BIP är så mycket mer - införandet innebär även att vi kommer utveckla våra förhållningssätt i arbetet med rehabilitering - vilket innebär att arbetssätt och organisering kan komma att påverkas för att säkra att förutsättningarna för arbetet skapas. Därför behöver alla nivåer från handledare till ledning (politik och chefer) medverka i planering och införandet av Blekinges version av BIP. 

Genom NNS försorg kan även Blekinge utbilda egna utbildare som ska fungera som coacher vid införande av BIP. Dessa åtar sig samtidigt att, mot ersättning, genomföra några utbildningar i andra samordningsförbund i Sverige. Har din organisation intresse av att utbilda en utbildare - kontakta Magnus von Schenck.

BIP har sitt ursprung i Danmark - information på Svenska finns här.

På gång!

Om listan nedan dröjer eller syns dålig: 
Klicka här så visas listan i ett nytt fönster

Vad är FINSAM?

FINSAM är en struktur för att få samverkan mellan myndigheter att utvecklas över tid. Det innebär att verksamheten inte enbart bedrivs i form av tillfälliga projekt utan mer som en ordinarie samverkansverksamhet.
FINSAMs medlemmar samverkar för att erbjuda samordnade rehabiliteringsinsatser för individer som behöver stöd från mer än en aktör.
Insatserna syftar ofta till att samlokalisera, utveckla gemensamma metoder och individanpassa insatser för att få större effekt av arbetet. FINSAM stödjer också aktivt aktiviteter som syftar till att utveckla parternas samverkanskompetens.
Målet är att uppnå eller förbättra individens förmåga till förvärvsarbete. 

Projekt

FINSAM finansierar projekt som drivs av medlemmarna. Här hittar du information om aktuella projekt.

Dokument

Här hittar du ansökningshandlinger, verksamhetsplan, årsredovisningar, mötesprotokoll med mera.

Konsultationsteam

Konsultationen syftar till att ge råd och vägledning för handläggare i komplexa individärenden. 

Samordningsförbundet i Blekinges medlemmar