Samordningsförbundet i Blekinge

  

FINSAM är VI!

Blekinges arbetsgivare ropar efter arbetskraft. Samtidigt finns cirka 4.000 individer i Blekinge som samhället kan samlas sig kring och stödja in på arbetsmarknaden. 

Det är dyrt att avstå vår dolda resurs. Kostnaderna för utanförskapet i Blekinge uppskattas till 5 miljarder årligen. Genom att göra mer av det som visat sig funka kan samhället bli effektivare i sitt stöd. Forskning visar nu att det är parternas förhållningssätt och samverkan som avgör insatsernas effekt.

Därför satsar samordningsförbundet i Blekinge på att utveckla just det!

FINSAM-konferens: 5 september

"FINSAM är VI!"

Högaktuell forskning visar att samhällets rehabilitering av individer till arbetsmarknaden kan bli dubbelt så effektiv. Förutsättningen är utvecklade förhållningssätt och fördjupad samverkan mellan aktörerna. Ett arbete som kräver engagemang från alla nivåer!

Därför bjuder samordningsförbundet in politiker, verksamhetsledare, chefer och personal till en heldag där vi nyfiket tar oss an forskningsresultaten och arbetar med hur Blekinge bättre ska stötta individernas förflyttning mot arbetsmarknaden.

Tid: 5 september 2023 kl. 9-16

Plats: Kreativum, Karlshamn

Vem: Politiker, verksamhetschefer, chefer, personal hos aktörer som arbetar med arbetsinriktad rehabilitering

"Handledarareffekten"

  • med stöd i forskning

BIP är dansk forskning på vad framgångsrika rehabiliteringskontakter har gemensamt. Kontakter mellan 400 handläggare och 4000 deltagare under 4 år gav 64 000 mättillfällen som kompletterades med djupintervjuer och registerdata.

Forskningen fann att framgångsrik rehabilitering utmärks av:

  • Handledarens tilltro till individens möjligheter till jobb

  • Arbetsmarknadsinsatser ska ges parallellt med sociala, kompetenshöjande och hälsofrämjande insatser - utan avbrott.

  • Individen slipper handledarbyten.

Slutsatserna ovan är starkt kopplat till förhållningssätt, organisering, och tilltro i de organisationer som tillhandahåller rehabilitering. Utveckling av samverkan mellan parterna är komplext, men BIP visar att det är aktörernas förhållningssätt som avgör utfallet för individerna. Därför satsar Samordningsförbundet i Blekinge långsiktigt och uthålligt på just samverkan!

Kunskapsdag BIP

Kunskapsdag BIP i maj 2022 berättade forskningschef Charlotte Liebak Hansen om forskningen, de nya kunskaperna och vad Blekinge behöver göra för att lyckas med samordnad rehabilitering.

Blekinges aktörer bjöd in sina politiker, sin tjänstemannaledning och personal så att alla fick kunskap om den BIP-resa som Blekinge kommer genomföra de kommande åren. 140 personer tog chansen att medverka den här gången. Vi planerar att ge möjlighet till ytterligare en Kunskapsdag framöver och återkommer med datum.

Just medverkan från politik, tjänstemannaledning och personal pekar BIP-forskningen ut som avgörande för framgång i samordnad rehabilitering.

De bildspel som visades hittar du här.

Länkar till diverse information från Växthuset med bl.a. information om BIP på svenska hittar du längst ner på den här sidan.

Utbildning i progressionsverktyg SKAPA

BIP är inte en metod eller ett verktyg - det är ett förhållningssätt som bara kan utvecklas av personal och ledning tillsammans.

Samordningsförbundet i Halland har dock tagit fram ett verktyg som kan användas som samtalsunderlag i handledarens kontakt med individen. SKAPA-verktyget kan förstärka handledareffekten och därmed bidra till individens stegförflyttning mot arbetsmarknaden.

Samordningsförbundet i Blekinge erbjuder utbildningarna löpande efter behov - i samarbete med Nationella Nätverket för Samordningsförbund, NNS.

Medarbetarträffar

Hösten 2022 arrangerade förbundet den första Medarbetarträffen som vi gillade så mycket att vi fortsatt planera för dessa mer regelbundet. På träffen utbyter medarbetare i Blekinges konsultationsteam och individinsatser erfarenheter och skissar på vilka färdigheter vi ska utveckla framöver. 

När vi  tänker tillsammans märker vi att vi får fart på de processer som utvecklar våra individinsatser och parternas samverkan så att vi kan hjälpa fler. Kolla i vår Kalender när vi tänker tillsammans på en Medarbetarträff nästa gång!

Ansökan om finansiering

Förbundet vill utvecklas mot ökad regionalt lärande och gemensam idé-utveckling. Vidare ska verksamheten präglas av långsiktighet - som är förutsättningen för all samverkansutveckling!

För att komma vidare kommer förbundet utforska möjligheterna att röra sig från traditionell projektfinansiering mot att driva processer för fyrpartssamarbete i konsultationsteam och individinsatser i Blekinges fem kommuner. 

Från att ha finansierat diverse enskilda projektinitiativ av olika karaktär, undersöker förbundet alltså möjligheterna att gå mot mer organiserad och gemensam samordningsutveckling mellan förbundets parter i både konsultationsteam och individinsatser.

Mer information hittar du här.

Nyhetsbrev och frågor

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.
Ställ en fråga eller gör ett inspel till oss här.