Samordningsförbundet i Blekinge

  

FINSAM Blekinge

 

Du besöker oss i FINSAM Blekinge när vi befinner oss på en resa där vi vill göra ännu större nytta för de cirka 4.000 individer i Blekinge som har behov av samordnad rehabilitering. Resan som vi och andra samordningsförbund gör just nu inspireras av dansk forskning kallad "BIP"...

Kostnaderna för utanförskapet i Sverige uppskattas till 270 miljarder årligen. Samhället miljardsatsar för att stötta individer till arbetsmarknaden, men effektiviteten i insatserna ifrågasätts ofta. Många individer lyckas ta sig in på arbetsmarknaden, men kunskapen om vad det är som gör att de lyckas har inte tydliggjorts. Tills nu...

Kick-off: BIP Olofström

Den 23 november jobbade personal och ledning i Olofströms kommun med gemensam utveckling av förhållningssätt med forskningsresultaten från BIP som ledstjärna. Dagen processleddes av de professionella processledarna på samordningsförbundets kansli.  

Med handläggareffekten i fokus gav dagen merskmak och kommer få en fortsättning under våren 2023!

Kick-off: BIP Ronneby

Lokala Samverkansgruppen i Ronneby bjöd den 5 september in personal och ledning från Arbetsmarknad och integration samt Familjeomsorgen (IFO) i Ronneby för att tillsammans utarbeta hur samverkan kan utvecklas inspirerat av forskningsresultaten i BIP.

FINSAMs kansli medverkade och processledde Kick-offen och noterade ett stort engagemang, utvecklingsvilja och att personal och ledning känner tillit till att politiken delar deras framtidsvision.

Från utcheckningen:  "Yes jag är glad för..."

  • Att jag kommit mina förvaltningskollegor närmare

  • Att vi äntligen har träffat försörjningsstödshandläggare fysiskt och diskuterat deltagarnas situation tillsammans

  • Att jag blivit lyssnad på

  • Tacksam för denna dag! Den behövdes! 

"Handledarareffekten"

  • med stöd i forskning

BIP är dansk forskning på vad framgångsrika rehabiliteringskontakter har gemensamt. Kontakter mellan 400 handläggare och 4000 deltagare under 4 år gav 64 000 mättillfällen som kompletterades med djupintervjuer och registerdata.

Forskningen fann att framgångsrik rehabilitering utmärks av:

  • Handledarens tilltro till individens möjligheter till jobb

  • Arbetsmarknadsinsatser ska ges parallellt med sociala, kompetenshöjande och hälsofrämjande insatser - utan avbrott.

  • Individen slipper handledarbyten. 

Slutsatserna ovan är starkt kopplat till förhållningssätt, organisering, och tilltro i de organisationer som tillhandahåller rehabilitering. Utveckling av samverkan mellan parterna är komplext, men BIP visar att det är aktörernas förhållningssätt som avgör utfallet för individerna. Därför satsar Samordningsförbundet i Blekinge långsiktigt och uthålligt på just samverkan!

Kunskapsdag BIP

På Kunskapsdag BIP i maj 2022 berättade forskningschef Charlotte Liebak Hansen om forskningen, de nya kunskaperna och vad Blekinge behöver göra för att lyckas med samordnad rehabilitering.

Blekinges aktörer bjöd in sina politiker, sin tjänstemannaledning och personal så att alla fick kunskap om den BIP-resa som Blekinge kommer genomföra de kommande åren. 140 personer tog chansen att medverka den här gången. Vi planerar att ge möjlighet till ytterligare en Kunskapsdag framöver och återkommer med datum.

Just medverkan från politik, tjänstemannaledning och personal pekar BIP-forskningen ut som avgörande för framgång i samordnad rehabilitering.

De bildspel som visades hittar du här.

Länkar till diverse information från Växthuset med bl.a. information om BIP på svenska hittar du längst ner på den här sidan.

Utbildning i progressionsverktyg SKAPA

BIP är inte en metod eller ett verktyg - det är ett förhållningssätt som bara kan utvecklas av personal och ledning tillsammans. 

Samordningsförbundet i Halland har dock tagit fram ett verktyg som kan användas som samtalsunderlag i handledarens kontakt med individen. SKAPA-verktyget kan förstärka handledareffekten och därmed bidra till invidens stegförflyttning mot arbetsmarknaden.  

Samordningsförbundet i Blekinge erbjuder utbildningarna löpande efter behov - i samarbete med Nationella Nätverket för Samordningsförbund, NNS.

Medarbetarträffar

17-18 oktober träffades medarbetare i Blekinges konsultationsteam och FINSAM-projekt för att utbyta erfarenheter och identifiera vad det är vi gjort rätt när vi lyckas med våra insatser och vår samverkan. 

Det blev tydligt att det finns en stor potential i att tänka mer tillsammans - då får vi mer lättrörlighet i utvecklingsprocesserna av våra individinsatser och parternas samverkan!!

Nästa medarbetarträff för individinsatser och konsultationsteam är planerad till den 31 januari 2023.

Ung och skuldfri

FINSAM-rapporten ”Ung och skuldfri” visar att skulder är en påtaglig följd av drogmissbruk bland unga, rapporterar SVT

Skuldsättningen bland unga i Karlshamn skapar stor psykisk ohälsa och att man som missbrukare riskerar att vara kvar hos Kronofogden under väldigt lång tid.

Nyhetsbrev och frågor

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.
Ställ en fråga eller gör ett inspel till oss här.