Samordningsförbundet i Blekinge

Ansökan om finansiering

Förbundet vill utvecklas mot ökad regionalt lärande och gemensam idé-utveckling. Vidare ska verksamheten präglas av långsiktighet - som är förutsättningen för all samverkansutveckling!

För att komma vidare kommer förbundet utforska möjligheterna att röra sig från traditionell projektfinansiering mot att driva processer för fyrpartssamarbete i konsultationsteam och individinsatser i Blekinges fem kommuner. 

Från att ha finansierat diverse enskilda projektinitiativ av varierande karaktär, undersöker förbundet alltså möjligheterna att gå mot mer organiserad utveckling av samordning mellan förbundets parter i både konsultationsteam och individinsatser.

Mer information om förbundets inriktning finner du i förbundets verksamhetsplan för 2023.

Process för finansiering av insatser 2024 

Nedan hittar du information om vilka beslut förbundet tagit, hur ansökningsmallar kommer tillhandahållas samt en plan för ansökningsprocess för finansiering av individinsatser 2024.

Känn dig alltid välkommen att kontakta förbundschefen för dialog kring både process och mallar!

Förbundets beslut

Förbundet har fattat flera beslut som innebär att förbundet inför budgetår 2024 lanserar en finansieringsmodell där fem geografiskt orienterade individinsatser som täcker hela Blekinge söker finansiering för ett år i taget.

De senaste besluten togs den 17 mars 2023 då förbundet beslutade:

  • Att tillgänglig budget för förlängning av kommunala individprojekt under 2024 uppgår till 9,000 000 kr.

  • Att förbundschefen uppdras att ta fram ett förslag till ansökansmall som balanserar de traditionella kraven vi haft på projektansökningar med att ge individverksamheterna bättre förutsättningar till ökad utvecklingstakt med större öppenhet för verksamhetsutveckling och identifiering av system- och strukturförändrande resultat i förbundets individinsatser.

Styrelsen fastställde även budget för 2023. I budgeten finns en plan för 2024 som utgör en möjlig fördelning av medel till fem kommunala individinsatser. Förbundet kan komma överens om annan fördelning inom beslutad budgetram. 

Ansökningsmallar

Ansökningsmallar har skickats till projektägarna för de fem kommunala individprojekten Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg och Olofström.

Plan för ansökningsprocess

  • 30 mars: Förbundschefen distribuerar ett förslag till ansökningsmall till de fem kommunala projektägarna. 

  • 4 april: Dialog med processledare för individinsatser rörande ansökningsmallen

  • 21 april: Ansökningsmallen planeras vara färdigställd

  • 27 april: Medarbetarträff - individinsatserna kan arbeta med gemensam idé-utveckling kring innehåll i individinsatserna

  • 1 september: Sista dag för ansökan

  • 18 september: Underlag för beslut skickas till styrelsen

  • 25 september: Styrelsen fattar beslut om finansiering av individinsater 2024