Samordningsförbundet i Blekinge

FINSAM stödjer utveckling av förbundets medlemmas rehabiliteringsverksamhet 

Utvecklingsansvar

Ansvaret för utveckling av rehabiliteringsverksaheten i respektive kommun ligger på FINSAM:s lokala samverkansgrupper, där kommun, region, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ingår.

Önskar du kontaktuppgifter till verksamhetsansvariga så är du välkommen att kontakta förbundschefen.

Nedan kan du läsa om planerna för verksamhetsutvecklingen för 2024.

FINSAM VERKSAMHETSOMRÅDE

Karlskrona

Projektet har sin utgångspunkt i målgruppen individer med en sjukdomsproblematik och som uppbär ekonomiskt bistånd, antingen med läkarintyg eller med en längre tids upplevd ohälsa som inte är utredd. Då målgruppen har sin försörjning från kommunens försörjningsstöd riskerar individen att hamna i ett mellanrum och inte få adekvat hjälp och stöd med sina problem för att utreda arbetsförmåga och möjlighet till arbete och egenförsörjning. Individerna riskerar att hamna i ett utanförskap, vilket försämrar hens möjligheter till förankring i arbetslivet samt skapar en risk för ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd, vilket även belastar samhället ekonomiskt.

Myndigheterna runt denna målgrupp är överens om att det finns behov av samverkan och av kunskapsöverföring mellan organisationerna/myndigheterna. Karlskrona kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Blekinge utifrån uttalad målgrupp, samarbetar med individen i fokus. Genom projektet vill man ge varje individ en sammanhållen planering med möjlighet till parallella insatser från aktuella myndigheter/aktörer utifrån hens egna behov. Ge tydlig information, en rättssäker hantering och ett gott bemötande i alla möten. Allt i syfte att via rätt insatser utröna individens möjligheter till arbetsträning med målet att möjliggöra förändring och fastställande av arbetsförmåga och skapa möjligheter mot arbete/rätt ersättning. Att genom stöd, vägledning och motivationshöjande insatser hjälpa individen till att göra stegförflyttningar.

FINSAM VERKSAMHETSOMRÅDE

Ronneby

Finsamprojektet SAMSA i Ronneby kommun riktar sig till individer mellan 18-64 år som av olika anledningar har haft svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden eller att komma vidare till studier.

Projektet är en samverkan mellan Ronneby kommuns olika verksamheter, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Regionen.

Våra samverkansparter remitterar deltagare till projektet och kravet är att individen har kontakt med minst två av samverkansparterna.

När dessa förutsättningar finns erbjuds personen ett informationsmöte tillsammans med remitterande myndighet samt coacher från SAMSA.

Deltagande i projektet bygger helt på frivillighet och egen motivation. Den aktuella personen skriver under ett samtycke som godkänner kommunikation avseende status och planering för personen hos samverkansparterna under inskrivningstiden i projektet.

I SAMSA arbetar tre coacher med olika bakgrund, erfarenhet och utbildning men med, framför allt, en gemensam nämnare: Individens bästa i fokus.

Coacherna arbetar väldigt nära sina deltagare och har stora möjligheter att planera och utföra arbetet helt individuellt anpassat efter varje deltagares status, förutsättningar och mål.

Projektets övergripande mål är att arbeta för att deltagaren ska komma vidare till arbete eller studier och bygga en stabil grund för en hållbar framtid.

Förutom individuell coachning och kartläggning arbetar även projektet mycket med externa arbetsgivare som kan erbjuda praktikplatser av olika slag.

Många av projektets deltagare har upplevt stora svårigheter redan i skolan, saknar ofta fullständiga betyg och har ingen erfarenhet av arbetslivet. En individuellt anpassad praktikplats erbjuder möjlighet att få vara i ett sammanhang, få rutiner och sociala kontakter. Deltagarna får prova olika arbetsuppgifter och få en bild av både hur en arbetsplats ser ut och fungerar och även en känsla för vad man själv vill jobba med i framtiden.

I de fall där arbete eller studier ligger längre fram i planeringen så arbetar även projektet med att få till ett effektivt stöd för deltagare. Detta görs bland annat genom att samordna kontakter mellan myndigheter och säkerställa att deltagaren får rätt insats vid rätt tidpunkt.

Projektet har fokus på helhetsperspektivet som tar hänsyn till individens hela livssituation, vilket är nödvändigt för att få till positiva stegförflyttningar mot egenförsörjning.

FINSAM VERKSAMHETSOMRÅDE

Karlshamn

Skapa och utveckla insatsen "Kommunal rehab-koordinator". En tjänst som har ett helhetsperspektiv och kan samordna stödinsatsar för de individer som hamnar i "mellanrummet" där olika regelverk krockar eller där individen inte uppfyller kraven för de olika insatser. 

FINSAM VERKSAMHETSOMRÅDE

Sölvesborg

SkapaMed finns till för individer som långvarigt varit utan arbete och som har en psykisk / fysisk ohälsoproblematik och / eller social situation, som påverkar möjligheten attförsörja sig ekonomiskt. Vänder sig till individer som behöver arbeta med helheten i sin livssituation och som har behov av samverkande individuellt stöd - för att närma sig arbete/studier ellerför att undersöka arbetskapacitet. SkapaMed finns i samverkan mellan kommunens olika verksamheter, arbetsförmedling, försäkringskassa och region. Samtliga samverkande parter kan remitera till insatsen. Insikrivning börjar alltid med en dialog tillsammans med individ, remitent och eventuellt andra parter, där vi gemensamt kommer fram till om insatsen är rätt och hur planering ska göras i den specifika situationen.

I SkapaMed arbetar individen parallellt med delarna:

- Välbefinnande/ personlig utveckling

- Uppbyggnad av nätverk och rätt samverkande stöd

- Vägen mot en hållbar långsiktig försörjning

En holistisk syn ligger till grund för att de tre delarna för indivden pågår parallellt. Metoderna 7TJUGO och Medskapande/Art of hosting, används för självstärkande och delaktighet.

Indivden arbetar självstärkande i gruppverksamhet samt indivduellt. Möjlighet finns att bygga på med olika insatser och aktiviteter efterhand och parallellt. Samtliga insatser inom SkapaMedutgår från de ovan nämnda delarna. Vi har en speciell nisch som innebär kreativitet och estetiskt skapande, något vi valt att utveckla då det finns en stor signifikans av konstnärlighet hos de indivder vi möter.

Inom SkapaMed kan arbetsträning påbörjas tidigt i processen parallellt med andra insatser. Arbetsträning kan erbjudas även i mindre omfattning än 10h/vecka, med syfte att minska tröskelntill kontakt med arbetslivet. SkapaMed har ett nära samarbete med övriga delar inom arbetsmarknadsenheten och med ESFprojektet OSSI. Under 2024 utvecklar vi samarbetet med OSSI, med syfte att bredda stödet för individen ytterligare. Ett helt och nära stöd ska kunna byggas upp och följa hela vägen till arbetsplats.

Allt arbete sker i nära samarbete med samverkande parter och konsultationsteamet är nav för att samverkan fungerar och för att indivden ska få det närverk av stöd som hen har möjlighetoch rätt till. Indivdens egen kunskap och erfarenhet ska vara i centrum. De medskapande metoderna har gett namn till SkapaMed och bygger på att människor tillsammans i dialog kan skapa de kunskaper som de behöver och ska använda.   

FINSAM VERKSAMHETSOMRÅDE

Olofström

HAS- Hälsa för Arbete & Studier vänder sig till unga/vuxna, mellan 16-64 år och arbetar i fyra parallella spår: individuell coachning utifrån Välbefinnandecoachning/7-TJUGO, Hälsa & Rörelse, Arbetsmarknadskunskap och Välbefinnande Café. Att arbeta holistiskt genererar hälsa, såväl inre som yttre så att deltagarna ska kunna skapa stegförflyttningar i riktning mot arbete, studier och en hållbar framtid. Varje individ skapar sin plattform, genom stegvis utmaningar ökar deltagarna sin självacceptans, självkänsla, självförtroende, ihärdighet och meningsfullhet, det inre varvet. Det yttre varvet handlar om "jag i förhållande till min omgivning" där deltagarna får kunskap om sig själva och hur olika sociala sammanhang fungerar. Deltagarna får kunskap om arbetsmarknaden och vad som krävs för att få och behålla ett arbete. Deltagarna får möjlighet att arbetsträna och praktisera för att få erfarenhet, prova sina färdigheter, hitta sin nivå och kanske till och med sitt drömjobb.

Genom hälsa och rörelse vill projektet uppnå välmående individer som orkar med de utmaningar som arbetsliv och fritid kräver. Behov finns hos våra deltagare att få utvecklas i grupp då det inre varvet börjar falla på plats men stagnerar lite då det saknas yttre utmaningar där man får testa och prova innan det blir skarpt läge. För att kunna utveckla det yttre varvet behövs möten med andra människor och olika sammanhang där man har möjlighet att träna på sociala koder, kommunikation, bemötande, förhållningssätt, att lyssna, prata, ha förståelse för andras tankar och åsikter utan att döma. För att få in det holistiska tänket och helheten vill projektet vidareutveckla vår gruppaktivitet ”Välbefinnande Café” genom att lägga till flera teman så det täcker alla våra parallella spår och utöka tillfällena. Genom att få delta i gruppverksamhet har deltagarna stärkts ytterligare och kan på ett bättre sätt möta utmaningarna på en arbetsplats, vilket bidrar till ett hållbart arbetsliv och en meningsfull fritid. Projektet vill även utveckla samarbetet med Psykiatrin kring konceptet Känslohantering. Projektet har identifierat värdefulla kopplingar till psykologin och den mentalacoachningen som används inom idrottsvärlden.Detta vill projektet applicera och anpassa till målgruppen för att se vad detta ger för påverkan på individnivå och på processen.

Projektet har ett bra samarbete med Arbetsförmedlingen lokalt genom FINSAMs samarbetsavtal men de beslut Arbetsförmedlingen nu verkställer under hösten kommer att påverka inflödet av deltagare in i projektet negativt. För att förebygga detta utökar vi åldersspannet för målgruppen. Vi kommer att bjuda in fler samverkansparter att deltaga i vårt Välbefinnande Café.

Genom Konsultationsteamets arbete skapas kortare vägar mellan samverkanspartnerna vilket bidrar till att deltagaren får rätt insats snabbare, stödstrukturerna stärks. Under kommande år kommer vi utveckla Konsultationsteamet genom att bygga vidare på den psykologiska tryggheten med hjälp av Anna & Kristian. Vi kommer även att jobba vidare på att skapa samsyn kring BIP och SKAPA-verktyget. Under 2024 utvecklas ett nära samarbete med ESF projektet OSSI i syfte att bredda stödet för våra deltagare ytterligare. Ett helt och nära stöd ska byggas upp och följa med hela vägen ut på arbetsplats.