Samordningsförbundet i Blekinge

Detta är FINSAM

FINSAM är en struktur för utveckling av samverkan mellan myndigheter grundad i lagstiftning från 2004.
Samverkansutveckling måste ledas och kräver både långsiktighet och uthållighet. FINSAM Blekinge är en regional aktör som har kapacitet att agera långsiktigt och uthålligt och kan därför ta rollen som en ordinarie samverkansverksamhet med fokus på samordning och utveckling av parternas processer, förhållningssätt och kulturer.
I förbundet samverkar FINSAMs medlemmar för att erbjuda samordnade rehabiliteringsinsatser för individer som behöver stöd från mer än en aktör.
Samordningen syftar ofta till att samlokalisera, utveckla gemensamma metoder och individanpassa insatser.
FINSAM stödjer också aktivt parternas utveckling av samverkanskompetens och parternas förändringsprocesser och utveckling av kultur som enligt forskningsevidens skapar förutsättningar för större effekter av parternas arbete.
Målet med FINSAM att uppnå eller förbättra individens förmåga till förvärvsarbete. Genom samverkan i individinsatser och strukturell utveckling av förhållningssätt och kultur ska effekterna av parternas satsningar inom rehabiliteringsområdet öka.

Konsultationsteam

Konsultationen syftar till att ge råd och vägledning för handläggare i komplexa individärenden.

Individinsatser

FINSAM finansierar insatser för individer i behov av samordnad rehabilitering.

Dokument

Här hittar du ansökningshandlinger, verksamhetsplan, årsredovisningar, protokoll med mera.

Samordningsförbundet i Blekinges medlemmar